Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY

Ceny

Cena za dobierku  tovaru : 4 EUR s DPH

 

Podla §48 , týmto informujeme zákazníkov o možnosti  bezplatného spätného zberu akumulárovo  

Ceny sú uvádzané s DPH

V prípade rozsiahlejšej dodávky tovaru je možné spracovať individuálnu cenovú ponuku podľa požiadaviek kupujúceho. V prípade neprevzatia tovaru na základe objednávky si predávajúci vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody.Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej v objednávke.Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky.Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k produktu až uhradením plnej ceny produktu

 

Objednávka

Tovar je možné objednať prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho www.akuserviszilina.sk  , e-mailom na adresuakuserviszilina@akuserviszilina.sk alebo osobne. Potvrdenie objednávky je vykonávane okamžite po obdržaní objednávky prostredníctvom e-mailu. V prípade, že kupujúci požaduje potvrdenie objednávky telefonicky alebo faxom musí to v objednávke uviesť.Na dodacom liste je uvedené množstvo a druh tovaru, záručné podmienky v priloženom záručnom liste.

 

Doprava

Tovar je dodaný kupujúcemu do 2 dní od dňa prijatia objednávky alebo zaplatenia preddavkovej faktúry. Dopravu tovaru zabezpečí predávajúci. Najčastejší spôsob dopravy je prostredníctvom Slovenskej pošty.Zákazník je povinný skontrolovať obal zásielky a prevziať ju len keď nie je poškodená. V opačnom prípade je nutné spísať  protokol o škode alebo zásielku odmietnuť prebrať.

 

Zodpovednosť za vady a záruka

Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne po jeho prevzatí. Ak je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, nakoľko všetok tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok.
Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po jeho odhalení, tj. ihneď po prvom použití výrobku. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať. Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať si záručné podmienky vrátane slovenského návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť.
Zákazník je povinný pri prevzatí výrobku (osobnom aj neosobnom) skontrolovať kompletnosť balenia. Pri doručení kuriérom musí kupujúci spísať reklamačný protokol na mieste o nekompletnosti balenia. Pri osobnom odbere je kupujúci povinný skontrolovať si obsah balenia okamžite, dodatočné reklamácie nebudú akceptované.
Záruka sa poskytuje na všetok tovar minimálne 24 mesiacov.
Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať.
V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (tzv. rozpor s kúpnou zmluvou), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve , a to podľa požiadaviek kupujúceho buď výmenou tovaru, alebo jeho opravou.Predávajúci rozhodne o reklamácií ihneď, v zložitých prípadoch do siedmich pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady.

 

Reklamácie, záručný a pozáručný servis

V prípade oprávnenej záručnej reklamácie bude tovar v čo najkratšom možnom termíne opravený pripadne vymenený za nový.
V prípade neoprávnenej reklamácie bude zákazníkovi tovar vrátený až po uhradení nákladov na neoprávnenú reklamáciu. V prípade mimozáručnej opravy sa v predstihu informujte o cene opravy.
Reklamačné konanie začína dátumom prijatia tovaru kupujúcim, nie dátumom podania zásielky. Spätnú prepravu tovaru v prípade oprávnenej reklamácie zabezpečí predávajúci na vlastné náklady. Tovar na účely reklamácie a servisu je potrebné zaslať na kontaktnú adresu predávajúceho spolu s kópiou záručného listu s výrobným číslom vadného výrobku. K tovaru priložte podrobný popis závady a podmienok za ktorých sa závada prejavuje.

 

Vrátenie tovaru

V súlade so zákonom máte ako zákazník právo odstúpiť od zmluvy do 7 dní od prevzatia tovaru. Ak sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote, prosíme Vás o dodržanie nižšie uvedených podmienok:
- Kontaktujte nás (viď kontakt), že žiadate o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a Vaším číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí.
- Ak ste už tovar obdržali a prevzali, zašlite ho späť na našu adresu uvedenú v sekcii kontakt a to za nasledujúcich podmienok
-tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale
-tovar nesmie byť použitý
-tovar musí byť nepoškodený
-tovar musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atd.)

- Tovar, prosíme, posielajte doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. 
- Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme poukážkou alebo prevodom na Váš účet a to najneskôr do 15 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru.
- Odstúpením od spotrebiteľskej zmluvy budú náklady spojené s dopravou vyučtovné zákazníkovi

Kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami, a že s nimi súhlasí .